1- آقاي احمدي مؤسسه خدماتي احمدي را در 1/7/66 تأسيس نمود . در مهرماه فعاليتهاي زير در اين مؤسسه انجام شده است :

1/7/ آقاي احمدي مبلغ 6.000.000 ريال به عنوان سرمايه به حساب بانكي مؤسسه واريز نمود .

4/7/ تعدادي ميز و صندلي جهت استفاده در مؤسسه به مبلغ 600.000 ريال خريداري شد كه از اين مبلغ 200.000 ريال پرداخت شد و بابت مابقي به فروشنده سفته تسليم گرديد .

10/7/ زميني به بهاي 3.000.000 ريال و ساختماني به بهاي 5.000.000 ريال خريداري گرديد كه از اين مبالغ 2.000.000 ريال پرداخت شد ، بابت 4.000.000 ريال آن سفته صادر گرديد و مابقي قرار شد در 15/7/ پرداخت شود .

14/7/ از بانك مبلغ 3.000.000 ريال وام دريافت گرديد و بابت آن به بانك سفته داده شد .

15/7/ بدهي بابت خريد زمين و ساختمان پرداخت گرديد .

18/7/ يك دستگاه اتومبيل براي مؤسسه خريداري شد و بهاي آن نيز به مب2.000.000 پرداخت گرديد .

20/7/ نصف زمين و ساختمان به بهاي خريد فروخته شد و 2.500.000 ريال بابت آن دريافت گرديد و قرار شد مابقي در 25/7/ دريافت شود .

22/7/ پرداخت وجه سفته صادره بابت خريد زمين و ساختمان .

25/7/ دريافت  طلب بابت فروش زمين و ساختمان .

27/7/ خريد مقداري اثاثه به مبلغ 350.000 ريال بصورت نسيه

مطلوب است تعيين تأثير هريك از رويدادهاي فوق بر معادله حسابداري .


2- آثار هريك از فعاليتهاي زير بر جمع دارايي ها ، جمع بدهي ها و سرمايه در معادله حسابداري بصورت افزايش (+) ، كاهش (-) و بدون تغيير (0) نشان دهيد .

1.         سرمايه گذاري نقدي صاحب مؤسسه

2.         دريافت طلب از ديگران

3.         پرداخت بدهي به ديگران

4.         خريد نسيه اثاثه

5.         دريافت وام از بانك

6.         فروش زمين بصورت نقد به بهاي خريد

7.         فروش زمين بصورت نسيه به بهاي خريد

8.         فروش زمين به قيمتي بيش از قيمت خريد و بصورت نقد

9.         فروش زمين به قيمتي كمتر از قيمت خريد و بصورت نقد

10.     خريد يك كاميون به مبلغ 7.000.000 ريال كه 1.000.000 ريال آن نقداً پرداخت شد و مابقي آن طي 30 قسط مساوي پرداخت خواهد شد .

11.                       فروش نسيه اثاثه به بهاي خريد

12.                       صاحب مؤسسه يكي از اقلام اثاثه اداري را به دختر خود هديه داد .

13.     صاحب مؤسسه چكي به مبلغ 100.000 ريال از حساب مؤسسه در وجه پسر خود صادر نمود .

14.     يكي از اقلام اثاثه اداري كه قبلاً نقداً خريداري شده بود به علت عيب و نقص به فروشنده پس داده شد و قرار شد وجه آن بعداً دريافت گردد .

15.     يكي از اقلام اثاثه اداري كه قبلاً بصورت نسيه خريداري شده بود به علت عيب و نقص به فروشنده پس داده شد و بهاي آن به حساب في مابين طرفين منظور گرديد .


3- براي هريك از موارد زير يك فعاليت تجاري مثال بزنيد .

1.         افزايش يك دارايي و سرمايه

2.         افزايش يك دارايي و يك بدهي

3.         افزايش يك دارايي و كاهش يك دارايي ديگر

4.         كاهش يك دارايي و يك بدهي

5.         افزايش يك دارايي در مقابل كاهش يك دارايي ديگر و افزايش يك بدهي

6.         كاهش حساب اثاثه اداري و كاهش حساب بستانكاران

7.         كاهش يك بدهي و افزايش سرمايه

8.         كاهش يك دارايي و كاهش سرمايه

4- اقلام دارايي و بدهي تعميرگاه فروردين در پايان سال 65 و 66 به شرح زير است :

شرح

1365

1366

صندوق

بدهكاران

بستانكاران

اثاثه اداري

زمين

ساختمان

اسناد پرداختي

120.000

210.000

950.000

420.000

850.000

760.000

510.000

90.000

270.000

2.150.000

420.000

1.190.000

2.760.000

1.800.000

 

صاحب تعميرگاه در تابستان 1366 مبلغ 640.000 ريال سرمايه گذاري مجدد نموده است و در طول سال هر هفته 5.000 ريال برداشت كرده است .

مطلوب است تهيه صورتحساب سرمايه سال 1366 تعميرگاه فروردين .


5- دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه آيلار در ابتداي مهرماه سال 1350 به شرح زير است :

صندوق

50.000

بدهكاران

2.500

بستانكاران

3.500

ساختمان

10.000

زمين

9.700

اسناد دريافتني

2.500

اسناد پرداختي

2.500

اثاثه

1.300

 

ساير اطلاعات مهرماه به شرح زير است :

الف : سرمايه صاحب مؤسسه آيلار در آخر مهرماه 45.000 ريال مي باشد .

ب : برداشت صاحب مؤسسه آيلار در مهرماه 5.000 ريال بوده است .

ج : هزينه هاي پرداخت شده در مهرماه عبارت است از :

هزينه حقوق كاركنان

15.000

هزينه ملزومات اداري

5.000

هزينه آگهي

5.000

هزينه بيمه

5.000

هزينه آب ، برق و تلفن

10.000

هزينه سوخت

10.000

 

مطلوب است تهيه صورتهاي مالي مهرماه مؤسسه آيلار

6- دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه مارال درپايان سال 1359 به شرح زير است :

صندوق

2.000

اسناد پرداختي

6.500

زمين

15.000

اسناد دريافتني

7.000

حسابهاي پرداختني

9.000

وسائط نقليه

4.000

حسابهاي دريافتني

3.000

ساختمان

14.000

فعاليتهاي اين مؤسسه در سال 1360 به شرح زير است :

الف- سرمايه گذاري مجدد آقاي قائمي به مبلغ 2.200 ريال

ب-فروش زمين به قيمت خريد به مبلغ 15.000 ريال كه نقداً دريافت گرديد . همچنين فروش ساختمان به بهاي خريد كه بابت آن معادل مبلغ 12.000 ريال سفته دريافت شد و قرار شد بقيه بهاي آن بعداً دريافت شود .

ج – خريد وسائط نقليه به مبلغ 3.000 ريال بطور نسيه

د – خريد يك قطعه زمين به ارزش 7.000 ريال كه نصف بهاي آن نقداً پرداخت شد و بابت مابقي سفته صادر گرديد .

هـ - آقاي قائمي بطور متوسط در طول سال هر هفته 150 ريال برداشت نموده است .

و – يكي از بدهكاران مؤسسه مارال به جاي پرداخت 3.000 ريال وجه نقد معادل آن اثاثه اداري به مؤسسه تحويل داد .

ز – مبلغ 6.000 ريال از طلب بستانكاران پرداخت شد و براي مابقي سفته صادر گرديد .

ج – در قبال احداث يك ساختمان توسط پيمانكار بر روي زمين خريداري شده مبلغ 3.000 ريال به پيمانكار پرداخت گرديد .

درپايان دوره جمع بدهكار حساب صندوق 320.000 ريال و جمع طرف بستانكار آن 290.000 ريال مي باشد و كليه درآمدهاي مؤسسه مارال و كليه هزينه هاي آن تحت سر فصل هزينه هاي عمومي از محل صندوق انجام شده است .

مطلوب است :

1-         ثبت رويدادهاي فوق در دفتر روزنامه و انتقال به حسابهاي دفتر كل

2-   تهيه صورتهاي مالي سال 1360
7- مانده برخي از حسابهاي ترازنامه سال 73 و 74 شركت كوثر به شرح زير است :

شرح

1373

1374

اجاره دريافتني

18.000

 

پيش دريافت اجاره

 

42.000

پيش پرداخت بيمه

120.000

 

بيمه پرداختني

 

180.000

حقوق پرداختني

110.000

50.000

 

اطلاعات زير نيز از صورت حساب سود و زيان سال 74 اين شركت استخراج گرديده است :

درآمد اجاره 720.000 ريال هزينه بيمه 300.000 ريال و هزينه حقوق 1.740.000 ريال       

           مطلوب است:

الف – انجام ثبتهاي روزنامه لازم در ارتباط با درآمد اجاره ، هزينه بيمه و هزينه حقوق سال 74 شركت كوثر

ب – تعيين ميزان دريافتها و پرداختهاي مربوط به درآمد اجاره ، هزينه بيمه و هزينه حقوق در سال 74 


8- آقاي اوستا پس از فراغت از تحصيل در بهمن سال 67 تصميم به داير نمودن دفتر نقشه كشي و نقشه برداري زردشت گرفت . وي در اول اسفند همان سال ضمن افتتاح حساب جاري شماره 1586 در بانك ملي مبلغ 1.600.000 ريال به اين حساب واريز نمود و تعدادي وسايل و تجهيزات نقشه كشي و نقشه برداري به ارزش 400.000 ريال به عنوان آورده غير نقدي براي راه اندازي شركت زردشت اختصاص داد .

 

رويدادهاي اسفندماه اين شركت به شرح زيرمي باشد :

1/12/ محلي براي دفتر كار اجاره شد و مبلغ 300.000 ريال از حساب بانكي شركت بابت اجاره سه ماهه پرداخت گرديد .

 

2/12/ آقاي اوستا تعدادي اثاثه به مبلغ 450.000 ريال بطور نسيه ازفروشگاه پيمان خريداري نمود . قرارشد مبلغ 150.000 ريال از اين مبلغ در 28/12/67 و بقيه در 15/1/68 به فروشگاه پيمان پرداخت گردد .

 

4/12/ مبلغ 180.000 ريال بابت حق بيمه يك سال دفتر شركت به شركت بيمه از حساب بانكي شركت پرداخت شد .

 

5/12/ آقاي اوستا براي پرداخت مخارج جزئي مبلغ 200.000 ريال از حساب بانكي شركت دريافت و به صندوق شركت واريز نمود .

 

6/12/ بابت هزينه هاي چاپ و تكثير مبلغ 15.000 ريال از صندوق پرداخت گرديد .

15/12/ مبلغ 260.000 ريال حق الزحمه نقشه كشي و نقشه برداري از مشتريان دريافت و به حساب جاري شركت واريز شد .

 

17/12/ بابت خريد ملزومات فني مبلغ 90.000 ريال از صندوق پرداخت گرديد .

21/12/ آقاي اهورا به عنوان نقشه كش استخدام شد و طبق توافق دستمزد روزانه وي 8.000 ريال تعيين گرديد و در هر پنجشنبه دستمزد يك هفته پرداخت خواهد شد .

 

22/12/ صورتحساب شماره 1 به مبلغ 180.000 ريال بابت حق الزحمه نقشه كشي و نقشه برداري براي شهرداري منطقه 3 صادر و ارسال گرديد .

22/12/ يك دستگاه وانت به مبلغ 1.200.000 ريال از نمايشگاه اتومبيل برديا خريداري شد كه بابت آن يك چك به مبلغ 500.000  ريال صادر و تسليم گرديد و بابت مابقي يك برگ سفته به سررسيد اول ارديبهشت سال بعد صادر و تسليم شد .

24/12/ آقاي اوستا مبلغ 60.000 ريال هزينه گاز منزل خود را از حساب جاري شركت پرداخت نمود .

25/12/ صورتحساب شماره 2 به مبلغ 220.000 ريال بابت حق الزحمه نقشه كشي و نقشه برداري براي شركت شاهپور ارسال شد و در ازاي آن يك برگ سفته دو ماهه دريافت گرديد .

26/12/ ملغ 56.000 ريال بابت دستمزد يك هفته آقاي اهورا از حساب بانكي شركت پرداخت شد .

26/12/ مبلغ 180.000 ريال بابت صورتحساب ارسالي براي شهرداري منطقه 3 دريافت و به حساب بانكي شركت واريز گرديد .

26/12/ مبلغ 15.000 ريال بابت هزينه نگهداري دفتر كار شركت از حساب بانكي پرداخت شد .

27/12/ صورتحساب شماره 53 به مبلغ 30.000 ريال بابت  تعمير وسايل و تجهيزات نقشه برداري از تعميرگاه ساسان دريافت شد كه طي يك ماه بايد پرداخت شود .

27/12/ مبلغ 16.000 ريال از صندوق بابت هزينه آب و برق و تلفن اسفندماه شركت پرداخت شد .

27/12/ مبلغ 11.000 ريال بابت هزينه سوخت و تعمير وانت شركت از صندوق پرداخت گرديد .

28/12/ صورتحساب شماره 3 به مبلغ 130.000 ريال بابت حق الزحمه نقشه كشي و نقشه برداري براي شهرداري منطقه 1 ارسال شد .

28/12/ مبلغ 150.000 ريال بابت پرداخت بخشي از بدهي شركت زردشت به فروشگاه پيمان از طريق صدور چك پرداخت گرديد .

ساير اطلاعات به شرح زير است :

الف – موجودي ملزومات فني طبق شمارش در 29/12/ معادل 15.000 ريال مي باشد .

ب – دستمزد ثبت و پرداخت نشده تا 29/12/ معادل 16.000 ريال است .

ج – شروع قرارداد اجاره و بيمه از ابتداي اسفندماه 67 مي باشد .

مطلوب است :

1-         ثبت رويدادهاي اسفندماه در دفاتر شركت زردشت

2-         تهيه كار برگ پايان اسفند 67 .

3-         انجام ثبت اصلاحات و بستن حسابهاي موقت و دائمي

4-         تهيه صورتهاي مالي اسفندماه شركت زردشت

 

 

 

9- تراز آزمايشي قبل و بعد از اصلاحات پايان سال 68 شركت داريوش به شرح زير است :

نام حساب

تراز آزماشي

تراز آزمايشي اصلاح شده

بد

بس

بد

بس

صندوق

حسابهاي دريافتني

ملزومات

پيش پرداخت بيمه

حسابهاي پرداختني

سرمايه

برداشت

درآمد

هزينه اجاره

هزينه حقوق

هزينه آب و برق

هزينه بيمه

هزينه ملزومات

150.000

80.000

60.000

50.000

 

 

40.000

 

25.000

32.000

12.000

 

 

 

 

104.000

165.000

 

180.000

150.000

92.000

32.000

20.000

 

 

40.000

 

25.000

42.000

16.000

30.000

28.000

 

 

 

 

118.000

165.000

 

192.000

جمع

449.000

449.000

475.000

475.000

 

مطلوب است :

الف – تهيه كار برگ شركت داريوش در پايان سال 68

ب- انجام ثبتهاي اصلاحي پايان سال

ج – انجام ثبت بستن حسابهاي موقت و دائمي

د – تهيه صورتهاي مالي سال 68

10- تراز آزمايشي عينك سازي بصيرت در پايان سال 78 در زير ارائه شده است :

نام حساب

مانده بدهكار

مانده بستانكار

صندوق

بدهكاران

ملزومات

تجهيزات

بستانكلران

اسناد پرداختني

سرمايه

برداشت

درآمد فروش عينك

درآمد فروش لنز

هزينه اجاره

هزينه آب و برق

7.737

10.375

1.625

9.125

 

 

 

 

 

 

1.500

250

 

 

 

 

6.900

2.125

17.562

1.500

3.175

2.500

 

جمع

30.748

33.762

 

همانگونه كه مشاهده مي شود اين تراز آزمايشي داراي توازن نمي باشد پس از بررسي هاي لازم موارد زير مشخص گرديد :

الف – در نقل مانده حساب صندوق از دفتر كل به تراز آزماشي دو رقم آخر آن جا به جا شده است .

ب – جمع ستون بدهكار و بستانكار حساب بدهكاران دردفتر كل به ترتيب 21.777 و 11.438       مي باشد .

ج – ثبت مربوط به فروش عينك بصورت نسيه به مبلغ 375 ريال از دفتر روزنامه به دفتر كل انتقال نيافته است .

د – يك ثبت بدهكار به مبلغ 150 ريال مربوط به حساب بستانكاران از دفتر روزنامه به دفتر كل منتقل نشده است ولي طرف بستانكار آن به درستي به حساب صندوق دردفتر كل منتقل شده است .

مطلوب است تهيه تراز آزمايشي صحيح عينك سازي بصيرت در پايان سال 78 .


11- فعاليتهاي مالي شهريورماه سال 1368 شركت بازرگاني هويدا به شرح زير است :

3/6/ فروش كالا بطور نسيه با شرط ( ن / 60- 2/10 ) به مبلغ 5.250 ريال

8/6/ خريد تجهيزات اداري بطور نسيه به مبلغ 13.750 ريال

9/6/ فروش قسمتي از تجهیزات اداري مازاد بر نياز به قيمت خريد بطور نقد به مبلغ 875 ريال

10/6/ دريافت وجه مربوط به فروش كالاي تاريخ 3/6/

11/6/ خريد كالا بصورت نسيه به مبلغ 11.250 ريال با شرط ( ن/30- 3/10 )

12/6/ برگشت قسمتي از كالاي خريداري شده در تاريخ 11/6/ به ارزش 2.750 ريال به علت عدم انطباق با سفارش داده شده.

14/6/ خريد كالا به مبلغ 6.425 ريال بصورت نقد

15/6/ پرداخت وجه كالاي خريداري شده در تاريخ 11/6/

17/6/ پرداخت وجه مربوط به تجهیزات اداري خريداري شده در 8/6/

18/6/ فروش نسيه كالا با شرط ( ن/60 -3/10) به مبلغ 16.250 ريال

21/6/ فروش كالا به مبلغ 5.875 ريال بصورت نقد

23/6/ خريد كالا بصورت نقد به مبلغ 9.375 ريال و پرداخت هزينه حمل خريد به مبلغ 437 ريال

29/6/ دريافت وجه كالاي فروخته شده در تاريخ 18/6/

30/6/ قسمتي از كالاي فروخته شده در 18/6/ به ارزش 1.500 ريال به علت عيب و نقص برگشت داده شده كه وجه آن بصورت نقد به خريدار پرداخت گرديد .

مطلوب است ثبت رويداد هاي فوق در دفتر روزنامه شركت هويدا


12- اطلاعات زير از تراز آزمايشي اصلاح شده شركت آناهيتا در تاريخ 29/12/67 استخراج گرديده است :

فروش خالص

2.400.000

موجودي كالاي پايان سال

300.000

بهاي تمام شده كالاي خريداري شده

1.350.000

هزينه هاي عملياتي

450.000

سود خالص

250.000

 

 

مطلوب است محاسبه بهاي موجودي كالاي اول دوره

 

 

13- در جدول زير موارد مجهول را محاسبه نماييد .

  شرح                                 نام شركت                                                                                                                               

A   

B  

D    

E  

فروش                                                                                    موجودي اول دوره

خريد

موجودي پايان دوره

سود ناويژه

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

بهاي تمام شده كالاي آماده براي فروش

الف

250

ب

پ

800

700

850

500

ت

550

450

50

ث

ج

250

50

175

چ

ح

162

خ

1.000

300

د

200

ذ

1.100

ر

ز

ژ

650

200

200

س

750

 


14- اطلاعات زير در ارتباط با موجودي بذر گندم در شركت فلاحت درفراغت در سال 82   مي باشد :

تاريخ

شرح

مقدار به كيلوگرم

قيمت هر كيلوگرم

1/1/82

24/2/

29/2/

5/3/

12/4/

24/5/

19/9/

1/11/

5/12/

موجودي اول دوره

خريد

فروش

خريد

فروش

فروش

خريد

فروش

خريد

200

500

300

300

400

240

800

520

200

500

545

980

475

1.000

1.020

550

1.010

575

در صورتي كه :

1-         فروش اول از محل خريد 24/2/ باشد .

2-         از فروش دوم 200 كيلوگرم از محل موجودي اول دوره و مابقي از محل خريد 5/3/ بوده باشد .

3-         160 كيلوگرم از فروش سوم از محل خريد 24/2/ و مابقي از محل خريد 5/3/ باشد .

4-         فروش چهارم از محل خريد 19/9/ انجام شده باشد .

مطلوب است : محاسبه بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، بهاي تمام شده موجودي پايان دوره و سود ناخالص شركت فلاحت در فراغت در سال 82 به هريك از روشهاي :

الف : فايفو

ب : لايفو

ج : ميانگين موزون

د : شناسايي ويژه


15- اطلاعات زير از دفاتر شركت آِيگين استخراج گرديده است :

 

فروش

875.000

تخفيفات نقدي فروش

5.750

خريد

512.500

برگشت از خريد و تخفيفات

4.875

هزينه حقوق

287.500

برگشت از فروش و تخفيفات

3.950

موجودي كالاي اول دوره

56.250

تخفيفات نقدي خريد

3.100

هزينه اجاره

15.000

هزينه ملزومات

2.225

هزينه آگهي

10.000

هزينه حمل خريد

7.875

 

درصورتي كه نسبت سود ناويژه به فروش خالص 46 درصد باشد مطلوب است محاسبه بهاي موجودي كالاي پايان دوره شركت آيگين

 

16- مانده برخي حسابهاي شركت آرمين قبل از اصلاح در پايان سال 72 به شرح زير         مي باشد :

پيش پرداخت كرايه حمل

120.000

پيش پرداخت بيمه

150.000

پيش پرداخت اجاره

1.080.000

موجودي ملزومات

140.000

خريد

1.840.000

موجودي كالا

347.000

ساير اطلاعات به شرح زير است :

الف : قرارداد حمل و نقل شركت حاكي از پرداخت ماهانه 8.000 ريال بطور ثابت و به ازاي هر كيلوگرم بار حمل شده 5 ريال مي باشد . شروع قرارداد اول مهرماه بوده است و تا پايان سال 25.000 كيلوگرم بار اين شركت حمل شده است .

ب: آخرين بار كه جهت تمديداجاره پرداخت صورت گرفته در ابتداي بهمن سال 72 بوده كه در اين تاريخ مبلغ 480.000 ريال بابت اجاره 8 ماه آينده پرداخت شده است .

ج : از ابتداي دي ماه  سال 1369 قرارداد بيمه آتش سوزي ساختمان شركت منعقد گرديده است . بابت بيمه سه ساله شركت در سال 69 مبلغ 600.000 ريال پرداخت شده است . در پايان اين قرارداد بدون پرداخت هيچگونه وجهي اين قرارداد با همان شرايط تمديد گرديده است .

د : تا پايان سال 72 بهره متعلق به اسناد پرداختني شركت آرمين 8.000 ريال و بهره متعلق به اسناد دريافتني آن 12.000 ريال برآورد گرديده كه درسر رسيد آنها كه در سال 73 مي باشد پرداخت يا دريافت خواهد شد .

هـ : موجودي ملزومات در انبار اين شركت در پايان سال 72 بالغ بر 30.000 ريال تعيين گرديده است .

و : كالاهايي به ارزش 180.000 ريال خريداري شده كه چون مبلغ آن پرداخت نگرديده بود هنوز در حسابها ثبت نشده است .

ز : موجودي كالاي اين شركت در انبار در پايان سال 72 طبق انبارگرداني انجام شده بالغ بر 273.000 ريال تعيين گرديده است .

مطلوب است انجام ثبتهاي اصلاحي لازم در ارتباط با موارد فوق


17- دارايي ها ، بدهي ها و حسابهاي موقت شركت پرنيان در پايان اسفند 1375 قبل از اصلاحات به شرح زير است :

بانك

67.000

حسابهاي پرداختني

57.000

حسابهاي دريافتني

26.500

فروش

150.000

ملزومات

28.000

خريد

40.000

موجودي كالا

28.000

هزينه اجاره

6.000

پيش پرداخت بيمه

24.600

هزينه حقوق

28.500

اثاثه اداري

125.000

 

 

 

ساير اطلاعات عبارت است از :

1-         موجودي كالا و موجودي ملزومات پايان سال به ترتيب 48.000 و 12.000 ريال است .

2-         حقوق ثبت و پرداخت نشده تا پايان سال بالغ بر 8.000 ريال مي باشد .

3-         بيمه منقضي شده تا پايان سال 6.000 ريال مي باشد .

مطلوب است :

الف : تهيه كاربرگ پايان سال 75 شركت پرنيان

ب : انجام ثبت اصلاحات لازم

ج : انجام ثبت بستن حسابهاي موقت و دائمي

د : تهيه صورتهاي مالي


18- تراز آزمايشي قبل و بعد از اصلاحات شركت آيناز در پايان سال 65 به شرح زير است:  

 

نام حساب

تراز آزماشي

تراز آزمايشي اصلاح شده

بد

بس

بد

بس

صندوق

بدهكاران

موجودي كالا

اسناد دريافتني

پيش پرداخت اجاره

پيش پرداخت خريد

حق العمل دريافتني

ملزومات

بستانكاران

اسناد پرداختني

پيش دريافت فروش

پيش دريافت حق العمل

اجاره پرداختني

سرمايه

برداشت

فروش

برگشت از فروش و تخفيقات

خريد

برگشت از خريد و تخفيفات

هزينه حمل خريد

هزينه اجاره

درآمد حق العمل

هزينه ملزومات

خلاصه سود و زيان

985.000

2.526.000

 

2.700.000

22.000

 

 

27.000

 

 

 

 

 

 

96.400

 

40.000

2.371.000

 

120.000

80.000

 

28.100

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800.000

1.195.000

 

5.200

 

3.100.000

 

2.824.300

 

 

60.000

 

 

11.000

 

-

985.000

2.539.500

832.000

2.700.000

 

21.000

2.300

20.000

 

 

 

 

 

 

96.400

 

40.000

2.432.000

 

120.000

172.000

 

35.100

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.882.000

1.195.000

27.800

 

70.000

3.100.000

 

2.810.000

 

 

60.000

 

 

18.500

 

832.000

جمع

8.995.500

8.995.500

9.995.300

9.995.300

 

مطلوب است :

الف : تكميل كاربرگ پايان سال 1365 شركت آيناز

ب : انجام ثبتهاي اصلاحي لازم

ج : انجام ثبت بستن حسابهاي موقت و دائمي

د : تهيه صورتهاي مالي

 

 

 

 

19- ستونهاي بدهكار و بستانكار اصلاحات كاربرگ شركت ايران كيش فقط شامل سه مورد اصلاحي زير مي باشد :

استهلاك ساختمان 3.600 ريال ، بيمه منقضي شده طي سال 500 ريال و حقوق تحقق يافته ثبت وپرداخت نشده 2.400 ريال

در صورتي كه ستونهاي بدهكار و بستانكار تراز آزمايشي قبل از اصلاحات توازن داشته و برابر با 809.900 ريال باشد . مطلوب است تعيين جمع تراز آزمايشي اصلاح شده شركت ايران كيش

 

20- جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار تراز آزمايشي قبل از اصلاحات مؤسسه آريا مهر در پايان سال 73 بالغ بر 8.420.000 ريال مي باشد و ساير اطلاعات به شرح زير است :

1-         بيمه منقضي شده بالغ بر 7.000 ريال است .

2-  مبلغ 60.000 ريال از حساب فروش وجه آن دريافت شده ولي كالاي آن تا پايان سال به مشتري تحويل نشده است .

3-         موجودي كالاي ابتدا و انتهاي سال به ترتيب بالغ بر 800.000 ريال و 600.000 ريال مي باشد .

4-         هزينه استهلاك ساختمان براي سال 73 مبلغ 200.000 ريال تعيين شده است .

5-  مبلغ 100.000 ريال كالا به مشتريان تحويل شده كه تا پايان سال وجه آن دريافت نشده و در دفاتر نيز ثبت نشده است .

مطلوب است تعيين جمع هريك از ستونهاي بدهكار و بستانكار ترازآزمايشي اصلاح شده شركت آريا مهر.


21- خانم شیدا در ابتدای اسفند سال 1369 شرکت بازرگانی شاندیز را تاسیس نمود. رویدادهای اسفندماه این شرکت به شرح زیر است :

1/12/ خانم شیدا مبلغ 3.000000 ریال به حساب بانکی شرکت واریز نمود:

1/12/  یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 1.800.000 ریال از شرکت ساختمانی "ساخت آزما "

خریداری گردید که بابت آن چکی به مبلغ 800.000 ریال وسفته ای به سر رسید سه ماه دیگر صادر شد.

1/12/ خرید یک دستگاه کولر و تعدادی میز و صندلی به ارزش 75.000 ریال که باید طی يك ماه پرداخت شود .

1/12/پرداخت مبلغ 120.000 ریال طی چک بابت حق بیمه یک ساله دفتر شرکت.

3/12/ خرید نسیه معادل 800.000 ریال کالا از شرکت شروین با شرط (ن/30 – 2/.10)                  5/12/ خرید نقدی کالا به مبلغ 300.000 ریال از شرکت شهرزاد.

6/12/ دریافت 15.000 ریال از شرکت شهرزاد به علت استرداد مقداری کالا به این شرکت و واریز آن به حساب بانکی شرکت.

7/12/ پرداخت مبلغ 25.000 ریال از حساب بانکی شرکت بابت هزینه حمل کالای خریداری شده.

8/12/ خرید مقداری لوازم التحریر از فروشگاه قلمچی به ارزش 45.000 ریال که باید ظرف 45 روز پرداخت شود.

9/12/ فروش نسیه کالا به ارزش 600.000 ریال به فروشگاه بهنوش با شرط (ن/30-2/10)

10/12/ به علت عیب و نقص کالا مبلغ 50.000 ریال به فروشگاه بهنوش تخفیف داده شد.

11/12/ فروش 200.000 ر یال کالا به فروشگاه راسپینا و دریافت 120.000 ریال وجه نقد از این       فروشگاه و واریز آن به حساب بانکی شرکت ضمنا توافق گردید مابقی بهای فروش بعدا دریافت شود.

12/12/ تصفیه حساب با شرکت شروین از طریق صدور جک

15/12/ واریز مبلغ 350.000 ریال به حساب بانکی شرکت بابت فروش نقدی نیمه اول اسفند

19/12/ تصفیه حساب با فروشگاه بهنوش و واریز وجه آن به حساب بانکی شرکت

20/12/ واریز مبلغ 500.000 ریال توسط خانم شیدا به حساب بانکی شرکت

26/12/ صدور یک چک به مبلغ 60.000 ریال بابت پرداخت قبض آب ، برق وتلفن شرکت

27/12/ صدور چکی به مبلغ 60.000  ریال از حساب بانکی شرکت در وجه یکی از بستانکاران  شخصي خانم شيدا

27/12/ صدور چكي به مبلغ 150.000 ريال از حساب بانكي شركت بابت حقوق اسفند كاركنان

27/12/ پرداخت 15.000 ريال بابت نظافت ساختمان شركت از حساب شخصي خانم شيدا

28/12/ در قبال رنگ آميزي ساختمان شركت به رنگكار مقداري كالا به ارزش 12.000 ريال داده شد.

28/12/ واريز مبلغ 400.000 ريال به حساب بانكي شركت بابت فروش نقدي نيمه دوم اسفند

ساير اطلاعات به شرح زير است :

الف : موجودي كالا و ملزومات طبق شمارش در پايان اسفند به ترتيب 25.000 و 15.000 ريال        مي باشد .

ب : استهلاك آپارتمان 20درصد بهاي تمام شده در سال مي باشد و استهلاك اثاثه نيز براي اسفندماه 6.000 ريال برآورد گرديده است .

ج : قرارداد بيمه از ابتداي اسفند بوده است .

د : حقوق ثبت و پرداخت نشده تا پايان اسفند 25.000 ريال مي باشد .

مطلوب است :

1-         ثبت رويدادهاي اسفند ماه در دفاتر شركت شانديز

2-         تهيه كاربرگ پايان اسفند 69

3-         انجام ثبت اصلاحات و بستن حسابهاي موقت و دائمي

4-         تهيه صورتهاي مالي اسفند ماه شركت شانديز


22- آقاي ثقفي كه در رشته داروسازي تحصيل كرده است پس از فراغت از تحصيل     داروخانه اي تأسيس نمود . وي براي اين منظور حساب جاري در بانك تجارت به نام داروخانه سينا افتتاح نمود و مبلغ 2.000.000 ريال به اين حساب واريز نمود و مقداري دارو به ارزش 500.000 ريال به عنوان آورده غير نقدي به داروخانه اختصاص داد .

رويدادهاي اسفندماه داروخانه سينا به شرح زير مي باشد :

1/12/ ساختماني جهت داروخانه اجاره گرديد و اجاره سه ماه آن به مبلغ 300.000 ريال طي چك پرداخت گرديد .

 

1/12/ براي پرداخت مخارج جزئي مبلغ 600.000 ريال از حساب بانكي داروخانه دريافت و به صندوق آن واريز شد .

 

1/12/ براي تجهيز داروخانه مقداري اثاثه به مبلغ 450.000 ريال بطور نسيه از فروشگاه تنّار خريداري گرديد .

 

2/12/ مقداري از اثاثه خريداري شده به علت عدم انطباق با سفارش به فروشگاه تنّار پس داده شده كه ارزش آن 50.000 ريال بود .

 

5/12/ مبلغ 650.000 ريال دارو از شركت « شيراز دارو » خريداري گرديد و در قبال آن سفته يك ماهه اي به اين شركت تسليم شد .

 

8/12/ مقداري ملزومات شامل پاكت و كيسه هاي نايلوني به ارزش 45.000 ريال خريداري گرديد و بهاي آن از طريق چك پرداخت شد .

 

11/12/ در قبال فروش 550.000 ريال دارو به بيمارستان شفاء يك سفته دو ماهه دريافت گرديد .

 

15/12/ بابت فروش نقدي دارو و در نيمه اول اسفند مبلغ 380.000 ريال به حساب بانكي داروخانه واريز شد .

 

15/12/ مبلغ 150.000 ريال از بيمارستان دكتر غريب دريافت و به حساب بانكي داروخانه واريز گرديد تا ظرف يك ماه دارو به آن بيمارستان تحويل گردد .

 

16/12/ مبلغ 1.000.000 ريال وام در قبال صدور سفته دو ساله اي دريافت و به حساب بانكي داروخانه واريز شد .

 

18/12/ مقداري دارو به ارزش 350.000 ريال با شرط ( ن/30-2/10) از شركت ابوريحان خريداري گرديد .

 

19/12/ مبلغ 25.000 ريال بابت هزينه حمل داروي خريداري شده از محل صندوق پرداخت شد .

20/12/ قبض تلفن منزل آقاي ثقفي به مبلغ 30.000 ريال از صندوق داروخانه پرداخت گرديد .

22/12/ مبلغ 400.0000 ريال دارو به بيمارستان سلامت با شرط ( ن/30-2/10) فروخته شد .

26/12/ مبلغ 25.000 ريال بابت هزينه هاي متفرقه داروخانه از صندوق پرداخت گرديد .

26/12/ مقداري دارو به ارزش 200.000 ريال از طريق صدور چك از شركت جابربن حيان خريداري شد .

26/12/ با شركت ابوريحان از طريق صدور چك تصفيه حساب گرديد .

27/12/ بابت فروش نقدي نيمه دوم اسفند داروخانه مبلغ 420.000 ريال به حساب بانكي داروخانه واريز شد .

27/12/ مقداري دارو كه قيمت خريد آن 3.500 ريال بود توسط آقاي ثقفي براي مصارف خانوادگي استفاده گرديد .

27/12/ از طريق دريافت چك با بيمارستان سلامت تصفيه حساب گرديد و وجه آن به حساب بانكي داروخانه واريز شد .

28/12/ از صندوق داروخانه مبلغ 80.000 ريال بابت آب ، برق و تلفن داروخانه پرداخت گرديد .

28/12/ از طريق صدور چك مبلغ 90.000 ريال بابت حقوق كاركنان پرداخت شد .

28/12/ مبلغ 600.000 ريال توسط آقاي ثقفي به حساب بانكي داروخانه واريز گرديد .

ساير اطلاعات به شرح زير است :

الف : موجودي دارو و ملزومات داروخانه سينا در پايان اسفند به ترتيب 200.000 و 25.000 ريال            مي باشد .

ب : قرارداد اجاره از ابتداي اسفند مي باشد .

ج : تا پايان اسفند مبلغ 100.000 ريال دارو به بيمارستان دكتر غريب تحويل گرديده است .

د : استهلاك اثاثه داروخانه براي اسفند ماه 20.000 ريال برآورد شده است .

هـ : دستمزد پرداخت و ثبت نشده تا پايان اسفند بالغ بر 15.000 ريال مي باشد .

مطلوب است :

1-     ثبت رويدادهاي اسفندماه در دفاتر داورخانه سينا

2-     تهيه كاربرگ پايان اسفندماه

3-     انجام ثبت اصلاحات و بستن حسابهاي موقت و دائمي

4-     تهيه صورتهاي مالي اسفندماه داروخانه سينا

 

سوالات اصول حسابداری1 (صورتحساب سود و زیان بازرگانی )

 

1- برای محاسبه ی بهای تمام شده کالای فروش رفته کدام یک از مبالغ زیر باید از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش کسر شود؟

 1)فروش خالص                                        2)تخفیفات نقدی فروش                           

 3)موجودی کالای پایان دوره مالی                  4)خرید خالص

 

 2- فروش خالص شرکت بازرگانی کیان در سال 1373 معادل 000/440 ریال بوده است

 در صورتی که بهای تمام شده کالای فروش رفته 000/210 ریال و هزینه عملیات شرکت

 000/160 ریال باشد:سود ناخالص کدام یک از مبالغ زیر است؟

 

1)000/440        2)000/230      3)000/270     4)000/70

 

 3- شرکت بازرگانی نوید در ابتدای دوره مالی معادل 000/120 ریال کالا داشت.در صورتی

 که بهای تمام شده کالای فروش رفته000/390 ریال و موجودی کالای پایان دوره مالی

 شرکت معادل000/85 ریال باشد خرید خالص طی سال عبارت است از:

 

1)000/355       2)000/185       3)000/425      4)000/595

 

 4- بهای تمام شده کالای آماده برای فروش در سال 1372 عبارت است از:

 

1)000/240       2)000/238       3)000/247      4/200/245

 

 5- بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال 1372 عبارت است از:

 1)000/196                                                    2)000/198

 3)000/205                                                     4)200/203

 

 6- سود ناخالص در سال 1372 عبارت است از:

 1)000/172      2)000/165        3)800/156      4)000/162

 

7- سود ناخالص سال1372 عبارت است از:

1)000/64                                                          2)800/69

 3)800/70                                                           4)800/58

 

 8- اگر موجودی کالای اول دوره 000/180 ریال موجودی کالای پایان دوره 000/120

 ریال باشد و معادل 4/3 کالای آماده برای فروش به مبلغ 000/500 ریال فروخته شده باشد

 سود موسسه چند ریال است؟

 1)000/20        2)000/140      3)000/160        4)000/200

 

 9- با توجه به اطلاعات داده شده موجودی کالای ابتدای دوره 000/160 خرید خالص

 000/800 تخفیفات نقدی خرید 000/100 قیمت تمام شده کالای فروش رفته 000/900

 ریال موجودی کالای پایان دوره چند ریال است؟

 1)000/10                                                           2)000/60

 3)000/10                                                            4)000/110

 

 10- با توجه به اطلاعات داده شده فروش خالص 000/500/1 هزینه حمل کالای خریداری

 شده000/100 ریال هزینه حقوق 000/250 ریال هزینه اجاره 000/150 ریال قیمت تمام

 شده کالای فروش رفته000/900 ریال سود ویژه دوره مالی چند ریال است؟

 1)000/100      2)000/200      3)000/500     4)000/600

 

 11- با توجه به اطلاعات داده شده فروش خالص 000/400/1 ریال برگشت از فروش و

 تخفیفات 000/120 ریال تخفیفات نقدی فروش 000/80 ریال فروش ناخالص چند ریال است؟

         1)000/400/1    2)000/520/1     3)000/580/1   4)000/600/1

 

12- اگر فروش خالص 000/990/1 موجودی کالای ابتدای دوره 000/175 و موجودی

 کالای پایان دوره 5/1 کالای آماده برای فروش و معادل 000/220 ریال باشد سود موسسه

 چند ریال است؟

1)000/890                                                        2)000/935

 3)000/100/1                                                     4)000/110/1

 

 13- مانده حساب ملزومات در تاریخ 1/1/74 :000/267 ریال و در طی دوره مالی معادل

 000/193 ریال ملزومات خریداری شده است .چنانچه در پایان سال 60% ملزومات

 مصرف نشده باشد ثبت اصلاحی آن به ترتیب کدام بدهکار و بستانکار میشود؟

 1)هزینه ملزومات000/276- ملزومات 000/276

 2)هزینه ملزومات 000/184- ملزومات 000/184

 3)ملزومات 000/276- هزینه ملزومات 000/276

 4)ملزومات 000/184- هزینه ملزومات 000/184

 

 14- کدام گزینه صحیح است؟

 1)حساب فروش برای ثبت فروش کالا و سایر اقلام دارایی مورد استفاده قرار میگیرد.

 2)حساب برگشت از فروش و تخفیفات یک حساب کاهنده فروش است که مانده بستانکار دارد.

 3)سود ناخالص از تفاوت فروش خالص و بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید

 4)سود خالص واز تفاوت فروش خالص و بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید.Powered By
BLOGFA.COM